เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจการคำนวณโดยระบบและการเข้าไปแก้ไขโดยผู้ใช้งานได้มากขึ้น จึงเพิ่มเติมการแสดงผลลัพธ์รูปแบบการแก้ไขเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น

สามารถเข้าไปที่ คำนวณเงินเดือน > แสดงผลแบบรายเดือน > เลือกปี > เลือกเดือน > กดเครื่องหมาย + ทางหลังพนักงานที่ต้องการ
เลือกเมนุที่ชื่อว่า “แสดงการคำนวณภาษี”

ระบบจะแสดงข้อมูลใหม่ดังนี้

Taxable Income หรือ รายได้ที่ต้องเสียภาษี : รายได้รวมของเดือนนั้นๆ

Annual Income หรือรายได้ต่อปี : ประมาณการรายได้ทั้งปี

Deductible หรือค่าลดหย่อน : ประมาณการค่าลดหย่อนทั้งปี

Annual Tax หรือภาษีต่อปี : ประมาณการภาษีทั้งปี

Calculated Tax หรือภาษีที่คำนวณได้ต่อเดือน : ภาษีที่ระบบคำนวณได้ต่อเดือน

Tax PND หรือภาษีที่ใช้ยื่น ภงด. จริง : ภาษีที่ใช้นำส่งรายงาน ภงด. (อาจตรงหรือไม่ตรงกับภาษีที่คำนวณได้จากระบบ เนื่องจากมีการแก้ไขโดยผู้ใช้งาน)

Tax Remark หรือหมายเหตุภาษี : ประกอบด้วย
– Match : ภาษีที่ระบบคำนวณได้ และภาษีที่นำส่ง ภงด. ตรงกัน
– Manual Edit : มีการแก้ไขภาษีที่ระบบคำนวณได้เป็นค่าใหม่ ทำให้ภาษีที่ระบบคำนวณได้ และภาษีที่นำส่ง ภงด. ไม่ตรงกัน
– Delete and Manual Edit : มีการลบภาษีที่ระบบคำนวณได้ และ add มือเข้าไปใหม่
– Delete : มีการคำนวณภาษีในระบบ และลบภาษีออก โดยไม่ใส่ค่าภาษีใหม่
– Manual Add : Add ภาษีเข้าระบบด้วยตนเอง โดยไม่มีการคำนวณภาษีในระบบ
– (ว่าง) : ยังไม่เคยมีการคำนวณภาษี