เพิ่มคู่มือการใช้งาน Addon

  • License Record บันทึกใบอนุญาต
  • Payroll Comparison รายงานเปรียบเทียบเงินเดือน
  • Work Outside ขอไปทำงานนอกสถานที่