ทาง EZY-HR กำหนดจัด Public Training ในวันศุกร์ที่ 16 กันยายน เวลา 10.00 – 16.00 น. ขอเรียนเชิญท่านผู้ใช้บริการทุกท่านที่สนใจ สามารถเข้าฟังการอบรมได้ตามวันเวลาดังกล่าว

กำหนดการ จะเป็นการฝึกอบรมไปตามลำดับเวลาเท่านั้น หากมีการฝึกอบรมจบก่อนเวลาเริ่มในหัวข้อถัดไป จะหยุดการฝึกอบรมทันที จนกว่าจะถึงเวลาถัดไป เนื่องจากพบว่าการฝึกอบรมที่ผ่านมา ลูกค้าบางท่าน เลือกที่จะเข้ารับฟังเฉพาะในหัวข้อที่ตนเองสนใจหรือยังมีความสงสัยเท่านั้น หากมีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง อาจทำให้ลูกค้าที่สนใจเข้าร่วมตามเวลาที่กำหนดไว้ เข้าฟังไม่ทันได้

ทั้งนี้ จะทำให้ลูกค้าทุกท่าน สามารถจัดการเวลาในการเข้าอบรมได้อย่างไม่ติดขัด และสามารถจัดตารางงานเพื่อเข้าร่วมการอบรมได้

สามารถเข้าร่วมการอบรมได้จากลิ้งทางด้านล่าง ตามวันและเวลาดังกล่าว
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDZjMDcxN2YtMjdjMy00MjFjLTk3ZmQtZmRlNjZmZDBiODQ1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2277afa02e-b271-48a6-a2ce-1035a5560af3%22%2c%22Oid%22%3a%2285c5f2e6-87ca-4fb8-bc37-8f34652ac45b%22%7d