1. อัพเดตรายการวันหยุดนักขัตฤกษ์ปี 2566
อ้างอิง https://www.bot.or.th/Thai/FinancialInstitutions/FIholiday/Pages/2023.aspx

2. เพิ่มรายงานฐานเงินเดือน (Contract Salary Report)
จะแสดงข้อมูลเงินเดือนพนักงานที่เป็นเงินเดือนตามตกลงของพนักงาน

3. เพิ่มรายงานการปรับเงินเดือน (Salary Change Report)
เป็นรายงานที่ใช้เรียกดูการปรับเงินเดือนของพนักงาน ไม่ว่าจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง และจะแสดงข้อมูลเฉพาะพนักงานที่มีการเปลี่ยนแปลงเงินเดือนเท่านั้น พนักงานที่เงินเดือนเท่าเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจะไม่แสดงในรายงาน