เรียน  ท่านผู้ใช้บริการ EZY-HR

บริษัท โนเบล โซลูชั่น 2011 จำกัด ขอประกาศวันหยุดทำการประจำปี 2566 ให้ผู้ใช้บริการทุกท่านทราบ เพื่อเป็นประโยชน์ในการติดต่อขอรับบริการ