1. เพิ่มรายงาน Leave History Detail Report (New) รายงานการลา (ใหม่)

รายงานใหม่นี้ รองรับการเรียกดูวันลาของพนักงานที่ลักษณะข้ามเดือนได้ ลาคร่อมวันตัดรอบได้ เช่น ลาคลอด ในรายงาน จะตัดจำนวนวันที่นับจริงให้คงเหลือเฉพาะวันที่นับจริงๆ เท่านั้น โดยจะตัดวันหยุดต่างๆ ออกให้ด้วย เช่น ลาวันที่ 30 สิงหาคม ถึงวันที่ 2 กันยายน โดยที่วันที่ 31 สิงหาคมและ 1 กันยายนเป็นวันหยุด จะแสดงผลดังนี้
1.1 ถ้าเลือกออกรายงานวันที่ 1 สิงหาคม ถึง 31 สิงหาคม -> แสดง 1 วัน
1.2 ถ้าเลือกออกรายงานวันที่ 1 กันยายน ถึง 30 กันยายน -> แสดง 1 วัน
1.3 ถ้าเลือกออกรายงานวันที่ 1 สิงหาคม ถึง 30 กันยายน -> แสดง 2 วัน
1.4 ถ้าเลือกออกรายงานวันที่ 31 สิงหาคม ถึง 1 กันยายน -> ไม่แสดงในรายงานเนื่องจากนับได้ 0 วัน

** รายงานนี้ ใช้เรียกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไปเท่านั้น

image.png

2. เพิ่มปุ่ม Check Blacklist ตรวจสอบบุคคลต้องห้าม

เพิ่มปุ่มขึ้นมาสำหรับการเช็คบุคคลต้องห้ามได้เร็วขึ้น โดยที่บุคคลต้องห้ามคือ พนักงานที่เคยมาทำงานและเมื่อลาออกแล้ว เราคลิกเลือกในหน้าการลาออกไม่รับกลับเข้าทำงานใหม่ (ปุ่ม Reappointment) ถ้าพนักงานเปลียนชื่อเปลี่ยนนามสกุลมาสมัครใหม่ สามารถนำเลขบัตรประชาชนในใบสมัครงานมาเช็คได้ทันที

image.png

3. เพิ่ม รายงานการทำงานล่วงเวลาจ่ายตามงวด Overtime Detail by Period Report

เป็นรายงานสำหรับเรียกใบ OT ที่เคยทำจ่ายแล้ว สามารถเรียกดูรายการย้อนหลังได้โดยเลือกตามงวดที่ถูกทำจ่าย เช่น 2023011

image.png

4. เพิ่มรายงานตรวจสอบการทำงานล่วงเวลา Check Approve Overtime Report

เป็นรายงานที่ใช้สำหรับตรวจสอบเวลาการอนุมัติของใบขอโอทีได้ ตรวจสอบชื่อผู้อนุมัติแต่ละลำดับ วันที่และเวลาของการอนุมัติ

image.png