ณ ปัจจุบันระบบยังไม่สามารถส่ง ทวิ 50 เข้าตรงอีเมลล์ของพนักงานได้ จะเป็นทาง admin หรือ Hr ของแต่ละบริษัทเท่านั้นที่สามารถปริ้น ทวิ 50 ให้พนักงานได้โดย

  1. ไปที่ Payroll > All staff > เลือกพนักงาน > เลือกปีที่ต้อวการปริ้น ทวิ 50

2. กดที่ Print 50 Tavi 2018

50 ทวิ คือ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เอาไว้ทำอะไร
หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายนับเป็นเอกสารสำคัญที่คนมีเงินได้ทุกคนต้องใช้ในการคำนวณภาษี และเป็นหลักฐานในการยื่นภาษี ใช้แสดงข้อมูลรายได้ทั้งปี ว่ามาจากที่ใดบริษัทใด ยอดรายได้เท่าไหร่ และแสดงยอดเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ได้หักไว้แล้วในปีภาษี

ประกอบด้วย 3 ส่วน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลจากที่ใด

ส่วนที่ 2 แสดงรายได้ของผู้มีเงินได้ตลอดปี

ส่วนที่ 3 รายการลดหย่อน

ใครต้องจัดทำ 50ทวิ ให้ผู้มีเงินได้
นายจ้างหรือบริษัทที่ผู้มีเงินได้ทำงานอยู่ สามารถจัดทำเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ (แต่ถ้าเป็นภาษาอื่นๆ จะต้องมีคำแปลเป็นภาษาไทยกำกับ)

50 ทวิ จะได้รับเมื่อไหร่
ปกติจะได้รับช่วงสิ้นเดือนมกราคม หรือไม่เกินวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ของปีที่ถัดจากปีที่มีการหัก ณ ที่จ่าย

การจัดทำ 50 ทวิ เพื่อ….
● สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายใช้แนบพร้อมกับการแสดงรายการฯ
● สำหรับให้ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายเก็บไว้เป็นหลักฐาน