Q: ในกรณีที่ทางบริษัทมีนโยบายว่าพนักงานทำงานครบ 5 ปีจะได้รับ Long Service Award ในกรณีนี้จะสามารถดูอายุงานของพนักงานได้อย่างไร

A: สามารถเรียกดู Service year Report ออกมาดูได้ค่ะ ทั้งนี้ยังสามารถปริ้นอายุงานของพนักงานออกมาดูในรูปแบบของ Excel, PDF หรือ CSV ได้ด้วย ทางแอดมินสามารถนำข้อมูลที่ Export ออกมาไปใช้ประโยชน์ในส่วนอื่นเพิ่มเติมได้ค่ะ สำหรับวิธีการเรียกรีพอร์ท สามารถทำตามขั้นตอนด้านล่างได้เลยค่ะ

  1. ไปที่ Human Resource > Staff Detail > Report > Service Year Report


2. เลือกพนักงานที่ต้องการ > กด Submit เพื่อยันยันการดึงรีพอร์ท > เลือกสกุลไฟล์ในการปริ้นรีพอร์ท