เรียน ท่านผู้ใช้บริการ EZY-HR

เนื่องจากทาง EZY-HR จะจัดให้มีการอบรมออนไลน์การใช้งานโปรแกรม EZY-HR ในวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 – 16.00 น. จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าอบรมในวันและเวลาดังกล่าว ตามลิ้งที่อยู่ทางด้านล่าง สำหรับตารางการอบรมสามารถดูตามตารางทางด้านล่างได้

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmQ3ZmQyMjgtY2I2MS00OWY3LTljMzktMzBiZDZkYTRlNjY4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2277afa02e-b271-48a6-a2ce-1035a5560af3%22%2c%22Oid%22%3a%2285c5f2e6-87ca-4fb8-bc37-8f34652ac45b%22%7d