50ทวิ สามารถส่งเข้าเมล์พนักงานโดยตรงได้เลยหรือไม่

ณ ปัจจุบันระบบยังไม่สามารถส่ง ทวิ 50 เข้าตรงอีเมลล์ของพนักงานได้ จะเป็นทาง admin หรือ Hr ของแต่ละบริษัทเท่านั้นที่สามารถปริ้น ทวิ 50 ให้พนักงานได้โดย ไปที่ Payroll > All staff > เลือกพนักงาน > เลือกปีที่ต้อวการปริ้น ทวิ 50 2. กดที่ Print 50 Tavi 2018 50 ทวิ คือ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย เอาไว้ทำอะไร หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายนับเป็นเอกสารสำคัญที่คนมีเงินได้ทุกคนต้องใช้ในการคำนวณภาษี และเป็นหลักฐานในการยื่นภาษี ใช้แสดงข้อมูลรายได้ทั้งปี ว่ามาจากที่ใดบริษัทใด ยอดรายได้เท่าไหร่ และแสดงยอดเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ได้หักไว้แล้วในปีภาษี ประกอบด้วย 3 ส่วน ส่วนที่ 1 ข้อมูลจากที่ใด ส่วนที่ 2 […]

Read More