ระบบสามารถออกหนังสือรับรองเงินเดือนได้หรือไม่

ไปที่ Human Resource > Staff Detail > เลือกพนักงานที่ต้องการ > กดปุ่ม View หลังชื่อพนักงาน 2. กดที่ Salary Certificate หนังสือรับรองเงินเดือน ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ เป็นเอกสารที่ออกโดยองค์ร/นายจ้าง เพื่อรับรองสถานะการเป็นลูกจ้าง ตำแหน่ง ระยะเวลาการจ้าง เงินเดือน รายได้อื่นๆ เช่น ค่าสวัสดิการ ค่านายหน้า เงินโบนัส เงินบำเน็จ และเงินได้อื่นๆ ส่วนใหญ่นำไปใช้ เป็นเอกสารรับรอง ยืนยันความถูกต้อง ข้อมูลในหนังสือรับรองเงินเดือน จะต้องระบุข้อความที่ถูกต้องตามความเป็นจริง เพื่อนำไปใช้ทำอะไรบ้าง ยกตัวอย่างเช่น ทำธุรกรรมทางการเงิน เช่น กู้ยืมสินเชื่อบ้าน รถยนต์ ทำบัตรเครดิต เป็นต้น ใช้ประกอบการเริ่มงานกับองค์กรใหม่ ใช้ประกอบการดำเนินเรื่องขอหนังสือเดินทางไปต่างประเทศ เหล่านี้เป็นต้น ดังนั้น…จึงจำเป็นต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ หนังสือรับรองเงินเดือน ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ 1.ส่วนต้น ควรประกอบด้วย – เลขที่เอกสาร […]

Read More