ระบบออกเอกสารราชการอะไรได้บ้าง

เอกสารราชการที่อยู่ในระบบมี 1. Monthly Social Security2. Monthly Personal income tax (ภ.ง.ด.1) ใบต่อและใบปะหน้า3. Yearly Social Security (กท.20)4. Yearly Personal Income tax (ภ.ง.ด.1ก)5. Individual personal income tax (ทวิ 50)6. หนังสือแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน สปส. 6-097. แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน สปส. 1-03 (แบบใหม่)8. แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงผู้ประกันตน สปส. 6-109. แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อนภาษี ลย.01 Monthly Social Security คือ แบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ สปส.1-10 (ส่วนที่ 1 และ 2) ซึ่งเป็นการรายงานรายชื่อลูกจ้าง ค่าจ้าง เพื่อสรุปยอดส่งเงินสบทบให้กับประกันสังคมทุกเดือน Monthly Personal Income Tax […]

Read More