*วิธีการ Export Leave Type

ทางเจ้าหน้าที่เฮชอาร์สามารถดึงข้อมูลเกี่ยวกับวันลาประเภทต่างๆออกมาเช็คเงื่อนไขและนำข้อมูลออกไปใช้งานในส่วนอื่นๆ ต่อได้ง่ายๆโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาเข้าไปกด Edit ดูในแต่ละประเภทการลาค่ะ โดยวิธีการ Export สามารถดูได้จากขั้นตอนที่ให้มานี้ ไปที่ Human Resource > Data export > เลือก model เป็น Leave Type > จากนั้นกด Export to excel การลามี 2 ประเภท  1. ลาแบบรับเงินเดือน 2. ลาแบบไม่รับเงินเดือน (Leave with out pay) โดยลาแบบรับเงินเดือน ตามสิทธิกฎหมายแรงงาน มีดังนี้ 1. ลาป่วย 2. ลากิจ 3. ลาเพื่อทำหมัน 4. ลาเพื่อรับราชการ 5. ลาคลอดบุตร 6. ลาฝึกอบรม การลาแต่ละประเภทมีเงื่อนไขเพิ่มเติม สามารถอ่านได้ที่ กำหนดหลักการลาของลูกจ้าง ทั้งนี้ บางบริษัทอาจเพิ่มวันลา […]

Read More