เอกสารราชการที่อยู่ในระบบมี

1. Monthly Social Security
2. Monthly Personal income tax (ภ.ง.ด.1) ใบต่อและใบปะหน้า
3. Yearly Social Security (กท.20)
4. Yearly Personal Income tax (ภ.ง.ด.1ก)
5. Individual personal income tax (ทวิ 50)
6. หนังสือแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน สปส. 6-09
7. แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน สปส. 1-03 (แบบใหม่)
8. แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงผู้ประกันตน สปส. 6-10
9. แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อนภาษี ลย.01

 1. Monthly Social Security คือ
  แบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ สปส.1-10 (ส่วนที่ 1 และ 2) ซึ่งเป็นการรายงานรายชื่อลูกจ้าง ค่าจ้าง เพื่อสรุปยอดส่งเงินสบทบให้กับประกันสังคมทุกเดือน
 2. Monthly Personal Income Tax (ภ.ง.ด.1) ใบต่อและใบปะหน้า
  ภ.ง.ด 1 คือ ใบสรุปการจ่ายเงินเดือน เงินได้ประเภทต่างๆ และภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายของพนักงานรอบรายปี ซึ่งเจ้าของธุรกิจจะต้องทำส่งกรมสรรพากรทุกๆเดือน ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
 3. Yearly Social Security
  กท. 20 ก แบบคำนวณค่าจ้างเพื่อประกอบการรายงานค่าจ้างประจำปี
 4. Yearly Personal Income Tax (ภ.ง.ด.1ก)
  ภ.ง.ด.1 ก คือใบสรุปการจ่ายเงินเดือน เงินได้ประเภทอื่นๆ และภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายของพนักงานทุกคนรอบรายปี ซึ่งเจ้าของธุรกิจจะต้องทำส่งกรมสรรพากรภายในเดือนกุมภาพันธ์
  ***ภ.ง.ด.1 และภ.ง.ด.1 ก แตกต่างตรงที่ ภ.ง.ด.1 ไม่ต้องแจ้งพนักงานที่มีรายได้ไม่ถึงฐานที่ต้องเสียภาษี
 5. Individual Personal Income Tax (ทวิ 50)
  ทวิ 50 คือ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
  – เป็นเอกสารแสดงการหักภาษี ณ ที่จ่าย ที่ผู้จ่ายเงินได้ (ซึ่งมีหน้าที่หักภาษีตามที่กฎหมายกำหนด) ออกให้เมื่อมีการจ่ายเงินให้แก่ ผู้รับเงินได้ โดยหักภาษีไว้ตามอัตราที่กำหนด….แล้วนำภาษีที่หักไว้นี้ ส่งกรมสรรพากร ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
  – ทวิ 50 1. ใช้แนบแบบแสดงรายการภาษี 2. สำหรับเก็บไว้เป็นหลักฐาน
 6. หนังสือแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน สปส. 6-09
  สปส. 6-09 คือ เมื่อมีพนักงานลาออกทางบริษัทจะต้องดำเนินการแจ้งสิ้นสุดผู้ประกันตนของพนักงานลาออกต่อประกันสังคม ไม่เกินวันที่ 15 ของเดือน ถัดจากเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลง
 7. แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน สปส. 1-03 (แบบใหม่)
  สปส. 1-03 คือ เมื่อมีพนักงานเข้าใหม่จะต้องกรอกแบบ 1-03 เพื่อระบุข้อมูลผู้ประกันตนและเลือกสถานพยาบาลที่พนักงานสะดวก
 8. แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงผู้ประกันตน สปส. 6-10
  สปส. 6-10 ใช้เมื่อพนักงานมีการเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล สถานะ พร้อมแนบสำเนาเอกสารนั้นๆ ควรแจ้งภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงต่อสำนักงานประกันสังคม
 9. แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อนภาษี ลย.01
  ลย.01 คือแบบแจ้งรายการเพื่อการลดหย่อนภาษี ที่พนักงานใช้ยื่นข้อมูลแสดงการลดหย่อนภาษีที่มี เช่น คู่สมรส เลี้ยงดูบิดามารดาอายุ 60 ปีขึ้น การลงทุน LTF, RMF การซื้อประกันชีวิต การผ่อนบ้าน รวมถึงเงินบริจาค เป็นต้น

แบบฟอร์มต่างๆ เหล่านี้ หากมีการบันทึกข้อมูลถูกต้องตามขั้นตอนแล้ว ท่านสามารถปริ้นออกจาระบบได้อย่างอัตโนมัติ พร้อมการคำนวนอย่างเสร็จสรรพโดยไม่ต้องเสียเวลามากรอกข้อมูลใหม่ ซึ่งบางแบบฟอร์มใช้งานปีละครั้งอาจหลงลืมต้องกลับไปทบทวนเอกสารฉบับเก่าทำให้เสียเวลาค่อนข้างเยอะ แต่หากระบบมีรองรับไว้หมดแล้วผู้ใช้ (User) สามารถปริ้นออกมาจะระบบได้เลย