เอกสารราชการที่อยู่ในระบบมี

1. Monthly Social Security
2. Monthly Personal income tax (ภ.ง.ด.1) ใบต่อและใบปะหน้า
3. Yearly Social Security (กท.20)
4. Yearly Personal Income tax (ภ.ง.ด.1ก)
5. Individual personal income tax (ทวิ 50)
7. หนังสือแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน สปส. 6-09
8. แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน สปส. 1-03 (แบบใหม่)
9. แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงผู้ประกันตน สปส. 6-10
10. แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อน ลย.01