หากต้องการทราบกะงานที่ทำการสร้างไว้ในระบบสามารถตรวจสอบดูได้ง่ายๆ ตามขั้นตอนที่อยู่ด้านล่างค่ะ หรือสามารถ Export ออกมาเป็น excel ไฟล์เช็คดูได้อีกทีค่ะ

ไปที่ Time Attendance > shift Management

หลักการจัดกะ (Shift Work)

1.กะทำงานวันละ 8 ชั่วโมงต่อวัน และมีเวลาพัก 1 ชั่วโมง (หลังจากที่พนักงานทำงานมาแล้วไม่เกิน 5 ชั่วโมงติดต่อกัน)
***เวลาทำงานที่นอกเหนือจาก 8 ชั่วโมงต่อวัน ถือว่างเป็นการทำงานล่วงเวลา (Overtime)

2. พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป ทำงานสัปดาห์ละ 48 ชั่วโมง หรือทำงานสัปดาห์ละไม่เกิน 6 วันต่อสัปดาห์
* พนักงานที่ระบุว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงอันตรายสูง จะต้องจัดให้มีการป้องกันที่ตัวบุคคล กำหนดเวลาทำงานปกติไม่เกิน 7 ชั่วโมง และไม่เกิน 42 ชั่วโมงต่อสัปดาห์*

3. ตัวอย่างการจัดกะ
กะที่ 1 เวลาทำงาน 8.00 – 17.00 น. หรือ 8.30 – 17.30 น.
กะที่ 2 เวลาทำงาน 16.00 – 1.00 น. หรือ 16.30 – 1.30 น.
กะที่ 3 เวลาทำงาน 24.00 – 9.00 น. หรือ 24.30 – 9.30 น.
หมายเหตุ การจัดกะค่อมชั่วโมงการทำงาน เพื่อให้พนักงานได้มีเวลาถ่ายโอนงาน และเพื่อความต่อเนื่องในการทำงาน

4. การดูแลพนักงานกะดึกที่องค์กรควรพิจารณา
– ค่าเดินทางกลับบ้านช่วงเวลา 1.00 น. และ เดินทางมาทำงานช่วงเวลา 24.00 น. หรือจัดหารถรับส่งพนักงาน
– ค่าอาหารมื้อดึก หรือจัดให้มีอาหารสำหรับมื้อดึก
– เวลาพักสั้นๆ (Coffee Break)
– ฝึกซ้อม เตรียมความพร้อมกรณีเกิดอุบัติเหตุกับพนักงานที่เข้ากะดึก
– ค่าตอบแทนกะสำหรับพนักงานที่ทำกะกลางคืน (Incentive)
– ควรจัดให้มีหัวหน้างาน หรือหัวหน้ากะประจำแต่ละกะ

5. หัวหน้าควรจัดให้พนักงานมีการหมุนเวียนกะในทีมอย่างยุติธรรม แจ้งบอกกล่าวล่วงหน้าตามกำหนด เพื่อให้พนักงานในทีมมีเวลาวางแผนงาน และรักษาสุขภาพพนักงาน

โดยในระบบ EZY-HR ช่วยอำนวยความสะดวก…
– การบันทึกกะงาน และ Export ออกมาเป็น Excel เพื่อทบทวน หรือใช้ปรึกษาหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
– ประกาศแจ้งกะงาน จะโดยให้พนักงานแต่ละสาขา แต่ละช่วงเวลาเข้ามาดูในระบบ จะส่งต่อทาง E-mail ทาง Line หรือ Export ออกมาติดประกาศที่บอร์ด ก็สะดวก

ขอขอบคุณ e-labour บริการประชาชน กระทรวงแรงงาน (หัวข้อการคุ้มครองแรงงาน)