วิธีการยกยอดรายการเงินได้ต่างๆข้ามปี (ผ่านปี)

1. Login เข้าสู่ระบบ > Payroll > Payslips > Copy to next year 2. .ใส่งวดเงินเดือนที่ต้องการให้เป็นแบบอย่างในการยกยอด (ปกติคืองวดสุดท้าย) > ระบุปีที่ต้องการให้ระบบยกยอดไป > เลือกรายการที่ต้องการทำยกยอด > กด Submit เพือยืนยันการทำรายการ

Read More

วิธีการยกยอดค่าลดหย่อนไปยังปีถัดไป

1. Log in เข้าสู่ระบบ > Payroll > Payslip >Copy deductible to next year 2. ใส่ปีต้นทางที่จะทำการยกยอด > Submit ค่าลดหย่อน คืออะไร เรียกเต็มๆว่า ค่าลดหย่อนภาษี ค่าลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบในการคำนวณภาษีที่กฎหมายกำหนดให้นำไปหักออกจากเงินได้ ได้อีกหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว แล้ว HR (Payroll) ทำไมต้องมาเกี่ยวกับภาษีพนักงาน1. มีหน้าที่จัดทำ 50 ทวิ ให้กับพนักงาน2. บันทึกค่าลดหย่อนลงในระบบฯ เพื่อจัดทำเงินเดือน3. ให้คำแนะนำ ให้ความรู้ความเข้าใจการยื่นภาษีประจำปีที่ถูกต้อง4. เป็นผู้ช่วยดำเนินการยื่นภาษีให้กับผู้บริหารในองค์กร มีหน้าที่จัดทำ 50 ทวิ ให้กับพนักงาน พนักงานทุกคน จะได้รับ 50 ทวิ จากนายจ้างทุกปี โดยฝ่ายบุคคล (Payroll) จัดทำ 50ทวิ แจกพนักงาน ช่วงที่แจกก็จะประมาณเดือนมกราคม เพราะต้องคำนวณรายได้ที่พนักงานได้รับทั้งหมดของปี เช่น เงินได้ เงินตอบแทนอื่นๆ […]

Read More