วิธีปรับฐานเงินเดือนหรือใส่ฐานเงินเดือนให้แก่พนักงาน

ไปที่ Payroll > Pay Control > New full staff pay control 2. เลือกประเภทการจ่ายที่เป็นเงินเดือน > เลือกพนักงาน > ระบุจำนวนเงิน > ระบุบงวดเงินเดือนรอบที่ต้องการปรับ > กด Submit เพือยืนยันการปรับเงินเดือน หมายเหตุ: จำนวนเงินที่จะนำมาระบุในช่องนี้ต้องเป็นจำนวนเงินที่คำนวณเงินฐานใหม่และฐานเก่าบวกกันตัวอย่างเงินเดือนฐานเก่าได้ 50,000 บาท ปรับเงินระหว่างเดือนเงินฐานเก่าที่พนักงานได้รับคือ 25 วัน (50,000/30) * 25 = 41,666.75 เงินเดือนฐานใหม่ได้ 70,000 บาท ปรับเงินระหว่างเดือน เงินฐานใหม่ที่พนักงานได้รับคือ 5 วัน (70,000/30) * 5 = 11,666.65จำนวนเงินที่จะระบุบในรอบเดือนนี้คือ 53,333.40 4. หลังจากนั้นให้กลับมาใส่เงินเดือนฐานใหม่อีกครั้งใน Pay control และระบุบรอบเงินเดือนฐานใหม่ตั้งแต่งวดเงินเดือนงวดหน้าจนถึงสิ้นปีดังตัวอย่าง

Read More

วิธีการยกยอดรายการเงินได้ต่างๆข้ามปี (ผ่านปี)

1. Login เข้าสู่ระบบ > Payroll > Payslips > Copy to next year 2. ใส่งวดเงินเดือนที่ต้องการให้เป็นแบบอย่างในการยกยอด (ปกติคืองวดสุดท้าย) > ระบุปีที่ต้องการให้ระบบยกยอดไป > เลือกรายการที่ต้องการทำยกยอด > กด Submit เพือยืนยันการทำรายการ

Read More

วิธีการยกยอดค่าลดหย่อนไปยังปีถัดไป

1. Log in เข้าสู่ระบบ > Payroll > Payslip >Copy deductible to next year 2. ใส่ปีต้นทางที่จะทำการยกยอด > Submit ค่าลดหย่อน คืออะไร เรียกเต็มๆว่า ค่าลดหย่อนภาษี ค่าลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบในการคำนวณภาษีที่กฎหมายกำหนดให้นำไปหักออกจากเงินได้ ได้อีกหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว แล้ว HR (Payroll) ทำไมต้องมาเกี่ยวกับภาษีพนักงาน1. มีหน้าที่จัดทำ 50 ทวิ ให้กับพนักงาน2. บันทึกค่าลดหย่อนลงในระบบฯ เพื่อจัดทำเงินเดือน3. ให้คำแนะนำ ให้ความรู้ความเข้าใจการยื่นภาษีประจำปีที่ถูกต้อง4. เป็นผู้ช่วยดำเนินการยื่นภาษีให้กับผู้บริหารในองค์กร มีหน้าที่จัดทำ 50 ทวิ ให้กับพนักงาน พนักงานทุกคน จะได้รับ 50 ทวิ จากนายจ้างทุกปี โดยฝ่ายบุคคล (Payroll) จัดทำ 50ทวิ แจกพนักงาน ช่วงที่แจกก็จะประมาณเดือนมกราคม เพราะต้องคำนวณรายได้ที่พนักงานได้รับทั้งหมดของปี เช่น เงินได้ เงินตอบแทนอื่นๆ […]

Read More