การผ่านปี

การสร้างงวดภาษีใหม่ คำนวณเงินเดือน > สร้างงวดการจ่ายใหม่ จากนั้นสร้างปีถัดไป ใส่เป็น ค.ศ. การยกยอดรายการเงินได้เงินหักไปตั้งต้นปีถัดไป คำนวณเงินเดือน > ข้อมูลเพย์สลิป > คัดลอกเงินได้เงินหักไปปีถัดไป เลือกงวดต้นทาง คืองวดสุดท้ายของปีที่แล้วที่เราต้องการคัดลอกเป็นต้นแบบ จากนั้นใส่เลือกปี คือปีที่ต้องการยกไป จากนั้นเลือกประเภทเงินได้เงินหักที่จะทำการยกไปโดยคลิกเครื่องหมายถูกด้านหน้าประเภทที่ต้องการคัดลอก ซึ่งควรเป็นเงินได้ที่มีการจ่ายประจำและคงที่ เช่น เงินเดือน ค่าตำแหน่ง สวัสดิการบางอย่างเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำมัน หรืออื่นๆ ที่จ่ายเท่ากันทุกๆ เดือน งวดต้นทาง:                                     งวดการจ่ายต้นทางเลือกปี :                                          ปีที่ต้องการรับค่า เลือกประเภทเงินได้เงินหัก:                เลือกประเภทการจ่ายหรือหักที่ต้องการ การยกยอดรายการค่าลดหย่อนไปปี ถัดไป

Read More

*คู่มือการคำนวณวันหยุดพักร้อน

การคำนวณพักร้อนในระบบ ณ ปัจจุบันจะคำนวณได้ 2 แบบ ได้แก่ 1. ปีแรกพนักงานสามารถใช้พักร้อนได้เลย เงื่อนไขวันลาพักร้อนเพิ่มตามอายุงาน 1 ปี ได้ 6 วัน 2 ปี ได้ 7 วัน 3 ปี ได้ 8 วัน 4 ปี ได้ 9 วัน 5 ปี ได้ 9 วัน คำอธิบาย เหล่าหวัง เข้างานวันที่ 2019-05-23 ระบบจำคำนวณจำนวณวันพักร้อนให้กับพักงานท่านนี้ใช้ได้ดังนี้ (ระบบจะนับเฉพาะเดือนที่พนักงานเข้าทำงานเต็มเดือนเท่านั้น) 0 ปี พนักงานจะได้รับพักร้อน = ((6/12)*7) = 3.5 วัน 1 ปี พนักงานจะได้รับพักร้อน = ((6/12)*5 + ((7/12)*7) […]

Read More

Export File

Human Resource Data Export 3. Model : เลือกประเภทที่ต้องการ export 4. Export to Excel

Read More

*วิธีการยกยอดวันลาแบบกำหนด new balance

Q: ยกยอดวันลาพักร้อนสามารถกำหนดได้หรือไม่ว่าวันลาพักร้อนของปีที่ผ่านมารวมกับของปีถัดไปรวมกันแล้วต้องได้ไม่เกินจำนวณวันที่บริษัทเป็นผู้กำหนด เช่นวันลาพักร้อนยกมาของปีก่อนหน้ารวมกับปีถัดไปต้องไม่เกิน 20 วัน เป็นต้น A: ในระบบสามารถกำหนดได้ค่ะว่าต้องการ New balance ในปีถัดไปเป็นจำนวณกี่วัน กล่าวคือยกยอดวันลาพักร้อนของเก่ารวมของใหม่แล้วจะมีโควต้าวันลาพักร้อนในปีถัดไปได้กี่วัน ทั้งนี้ยังสามารถระบุได้อีกเช่นกันว่ายกยอดพักร้อนสูงสุดได้กี่วันเช่น พนักงานเหลือวันลาพักร้อนที่ 6 วัน แต่ตามนโยบายของบริษัทให้ไว้ว่าพนักงานสามารถยกยอดวันลาพักร้อนไปใช้ในปีถัดไปได้เพียง 3 วัน ของจำนวนวันพักร้อนทั้งหมดเป็นต้น วิธีการยกยอดวันลาพักร้อน,วันหยุดชดเชย และ วันหยุดนักขตฤกษ์สามารถทำได้ดังขั้นตอนต่อไปนี้ค่ะ 1.ไปที่ Eleave > Leave Balance > Choose Year เลือกเป็นปีต้นทางที่จะทำการยกยอด > Leave Carry Over 2. เลือก Leave type ที่ต้องการยกยอด > ใส่จำนวนวันที่ต้องการยกยอดได้สูงสุด (ถ้ามี) > ใส่จำนวนวันที่ต้องการยกยอดให้ไปแสดงเป็น quota วันลาในปีถัดไปโดยนำผลบวกของประเภทวันลานั้นๆในปีที่ผ่านมาบวกของใหม่เพื่อให้เป็น quota วันลาตั้งต้นที่จะใช้ในปีถัดไป (ถ้ามี) > จากนั้นกด Preview เพื่อแสดงตัวอย่าง […]

Read More

วิธีอัพโหลด Holiday ประจำปี

เมนู Eleave > Set Holiday > Upload Data 2. กดปุ่ม Download Excel Template เพื่อโหลดฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูล 3. ระบุข้อมูลวันหยุดประจำปีในเอกสาร 4. บันทึกไฟล์โดยบันทึกเป็นสกุล 97-2003 และอัพโหลดเข้าโปรแกรมค่ะ

Read More

ขั้นตอนการทำเงินเดือน

1. ตรวจสอบเวลาเข้างานพนักงาน (เติมเวลาเข้างาน ใส่กะ)2. ประมวลผลเวลาเข้างาน วิธีการ https://bit.ly/2WtpAU43. ประมวลผลโอที https://bit.ly/2ImxlRY4. ตรวจสอบยอดเงินโอที5. ส่งยอดโอทีไปยังเงินเดือน https://bit.ly/323Uodx (หากกดส่งไปแล้วจะไม่สามารถแก้ไขได้อีก)6. ประมวลผลเงินเดือน6.1 นำยอดเงินได้พิเศษเข้าระบบ เช่น ค่าคอมมิชชั่น และเงินได้เงินหักอื่นๆ ที่ระบบไม่คำนวณให้ ค่ะ6.2 เข้าเมนูคำนวณเงินเดือน >> แสดงแบบรายเดือน >> เลือกงวด >> ประมวลผลเงินเดือน >> คำนวณหักมาสาย ขาดงาน ลาไม่รับค่าจ้าง6.3 คำนวณประกันสังคมและภาษี7. พิมพ์รายงานเงินเดือน7.1 รายงานประจำเดือน >>พิมพ์รายงานเงินเดือน (ตรวจสอบยอดเงินพนักงาน)7.2 ปิดงวดเงินเดือน https://bit.ly/2XLwVz17.3 สร้างและพิมพ์สลิปเงินเดือนให้พนักงาน https://bit.ly/2XehQSk7.4 ออกรายงาน สปส และภงด ไฟล์แบงค์ประจำเดือนค่ะ

Read More

*วิธีการ ยกเลิกใบลา (Cancel Leave Request)

Q: พนักงานที่ขอลาไปแล้วแต่จู่ๆมาทำงาน สามารถยกเลิกใบลาในระบบได้หรือไม่ A: สามารถกดยกเลิกการขอลาได้ค่ะ แต่ทั้งนี้ผู้จะเป้นผู้กดยกเลิกได้จะต้องเป็น admin เท่านั้นค่ะ วิธีการยกเลิกใบลาสามารถทำได้ตามวิธีที่ให้ด้านล่างนี้เลยค่ะ 1.ไปที่ Eleave > All Leave > เลือกรายการลาที่ต้องการกดยกเลิก > กดปุ่ม View หลังใบลาที่ต้องการ 2.กดปุ่ม Cancel This Leave Request

Read More