วิธีแก้ไขประวัติพนักงาน

Login เข้าสู่ระบบ > Human Resource > Staff Details 2. เลือกพนักงานที่ต้องการทำการแก้ไข > คลิกที่ปุ่มสีส้ม 3. แก้ไขหรือเพิ่มเติมประวัติพนักงานตามต้องการจากนั้นกด Submit เพื่อทำการยืนยันการแก้ไขข้อมูล พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๕ ให้นายจ้างเก็บรักษาทะเบียนลูกจ้างไว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีนับแต่วันสิ้นสุดของการจ้างลูกจ้างแต่ละราย และให้นายจ้างเก็บเอกสารเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างไว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีนับแต่วันจ่ายเงินดังกล่าว ในกรณีที่มีการยื่นคำร้องตามหมวด ๑๒ แห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือมีข้อพิพาทแรงงานตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ หรือมีการฟ้องร้องคดีแรงงาน ให้นายจ้างเก็บรักษาทะเบียนลูกจ้างและเอกสารเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุดไว้จนกว่าจะมีคำสั่งหรือคำพิพากษาถึงที่สุดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ประวัติพนักงาน หรือทะเบียนลูกจ้างในทางกฎหมายแรงงานนั้น ฝ่ายบุคคลควรดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ ควรจัดการอย่างเป็นระบบอย่างครบถ้วนถูกต้อง แต่ในทางสถิตินั้นข้อมูลประวัติพนักงานมีความสำคัญมาก โดยในระบบโปรแกรมเงิน EZY-HR นั้นได้สรุปข้อมูลแสดงในหน้า Dashboard ไว้แล้วฝ่ายบุคคลสามารถนำไปใช้ได้เลย ยกตัวอย่างรายงานที่ได้ แสดงจำนวนพนักงานทั้งหมด แสดงจำนวนพนักงานตามเพศ แสดงจำนวนพนักงานต่อแผนก แสดงจำนวนพนักงานตามอายุงาน แสดงจำนวนพนักงานตามอายุ […]

Read More