*วิธีการเรียกดูค่าลดหย่อนในระบบ

ลดหย่อนภาษี คืออะไร คนไทยผู้มีเงินได้ถึงเกณฑ์ ยื่นแบบแสดงรายได้ และรายจ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อกรมสรรพากร หากผู้มีเงินได้ มีรายจ่าย หรือเงินออมเข้าข่ายระเบียบขอลดหย่อนภาษีได้ โดยทำได้ 2 วิธี ดังนี้ ยื่นเอกสารแจ้งต่อฝ่าย HR ขอลดหย่อนระหว่างปี ขอยื่นลดหย่อนทีเดียวเลย กับตอนยื่น ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 (ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม) เพื่อขอเงินภาษีคืน โดยปกติ HR (payroll) จะทำการลดหย่อนภาษีในระบบฯ ให้ท่านที่เป็นรายจ่ายที่แน่นอนอยู่แล้ว เช่น เงินประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น แต่ก็มีพนักงานบางคนมีความประสงค์ต้องการขอลดหย่อนระหว่างปี โดยส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายที่แน่นอน เช่น ลดหย่อนคู่สมรส (ที่ไม่มีรายได้) บุตร อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา ฯลฯ Q: ในกรณีที่ต้องการทราบว่าพนักงานมีค่าลดหย่อนประเภทใดบ้าง จะสามารถเรียกดูได้อย่างไร A: ในระบบสามารถเรียกดูได้ 2 วิธีค่ะ โดยจะสามารถเรียกดูแบบรายบุคคลได้ หรือสามารถเรียกออกมาดูพร้อมๆกันครั้งเดียวได้ในรูปแบบของรีพอร์ทค่ะ ซึ่งไฟลืที่ออกมายังสามารถอัพโหลดกลับเข้าไปอัพเดทข้อมูลค่าลดหย่อนของพนักงานได้อีกด้วย วิธีการเรียกดูค่าลดหย่อนสามารถทำได้โดย […]

Read More

วิธีการยกยอดค่าลดหย่อนไปยังปีถัดไป

1. Log in เข้าสู่ระบบ > Payroll > Payslip >Copy deductible to next year 2. ใส่ปีต้นทางที่จะทำการยกยอด > Submit ค่าลดหย่อน คืออะไร เรียกเต็มๆว่า ค่าลดหย่อนภาษี ค่าลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบในการคำนวณภาษีที่กฎหมายกำหนดให้นำไปหักออกจากเงินได้ ได้อีกหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว แล้ว HR (Payroll) ทำไมต้องมาเกี่ยวกับภาษีพนักงาน1. มีหน้าที่จัดทำ 50 ทวิ ให้กับพนักงาน2. บันทึกค่าลดหย่อนลงในระบบฯ เพื่อจัดทำเงินเดือน3. ให้คำแนะนำ ให้ความรู้ความเข้าใจการยื่นภาษีประจำปีที่ถูกต้อง4. เป็นผู้ช่วยดำเนินการยื่นภาษีให้กับผู้บริหารในองค์กร มีหน้าที่จัดทำ 50 ทวิ ให้กับพนักงาน พนักงานทุกคน จะได้รับ 50 ทวิ จากนายจ้างทุกปี โดยฝ่ายบุคคล (Payroll) จัดทำ 50ทวิ แจกพนักงาน ช่วงที่แจกก็จะประมาณเดือนมกราคม เพราะต้องคำนวณรายได้ที่พนักงานได้รับทั้งหมดของปี เช่น เงินได้ เงินตอบแทนอื่นๆ […]

Read More