2021-02-12 Shift Swap Staff Request ปรับให้หัวหน้างานสามารถขอแลกกับลูกน้องและแลกกับหัวหน้างานด้วยกันได้

เดิม Shift Swap Staff Request หรือการขอเปลี่ยนกะกับพนักงานอื่น การร้องขอ จะสามารถทำได้เฉพาะกับระดับหัวหน้างานด้วยกันเท่านั้น และพนักงานสามารถขอแลกได้เฉพาะกับพนักงานด้วยกันเท่านั้น จึงมีการอัพเดตปรับให้พนักงานสามารถขอแลกกับหัวหน้างานได้ และหัวหน้างานสามารถขอแลกกับพนักงานด้วยกันและสามารถขอแลกกับคนในระดับหัวหน้างานด้วยกันได้

Read More

2021-02-12 ปุ่ม View หน้า TACenter แสดงรูปที่พนักงานถ่ายด้วย

เดิม หน้า TA Center หรือหน้าปรับปรุงเวลาการทำงาน เมื่อกดปุ่ม View หรือแว่นขยายสีฟ้า จะแสดงเฉพาะพิกัด GPS ที่พนักงานเช็คอินมาแสดง แต่ปรับให้มีการแสดงรูปร่วมด้วย โดยจะแสดงเฉพาะเวลาเข้าและเวลาออกเช่นเดิม

Read More

2021-02-10 Addon : Document อัพเดตเพิ่มประสิทธิภาพ

อัพเดตเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ Addon : Document เพิ่มประเภทเอกสาร สามารถเพิ่มประเภทเอกสารโดยระบุเป็นประเภทได้ เพื่อให้ง่ายต่อการเสิชหา สามารถกำหนดการทำงานได้ 2 รูปแบบ คือ 2.1 การทำงานแบบ one way โดยที่ฝ่าย HR สามารถสร้างเอกสารให้กับพนักงานได้เพียงฝ่ายเดียว พนักงานสามารถเรียกดูเอกสารที่ฝ่าย HR สร้างและแนบไว้ได้ แต่จะไม่สามารถสร้างเอกสาร ลบ หรือแก้ไขใดๆ ได้ 2.2 การทำงานแบบ two way โดยที่ทั้งฝ่าย HR และพนักงาน สามารถสร้างรายการเอกสารส่งให้กันและกันได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยเฉพาะพนักงานที่ไม่ได้อยู่สถานที่เดียวกับ HR ให้สามารถส่งเอกสารได้อย่างสะดวก ป้องกันการสูญหาย หมดอายุ หรือหาไม่พบโดยช่องทางอื่น

Read More

2021-02-01 เพิ่มรายงาน Summary Payment Type Report

เพิ่มรายงานเงินเดือนสรุปตามประเภทการจ่าย โดยสามารถเลือกเป็นเฉพาะประเภทเพื่อออกรายงานได้ และสามารถเลือกเป็นช่วงเวลาได้ เช่น ต้องการดูเฉพาะ OT เฉพาะช่วงเดือน 4 ถึงเดือน 6 ของปี 2020 เท่านั้น หรือ ต้องการเฉพาะรายการเบี้ยเลี้ยง เบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด เบี้ยเลี้ยงต่างประเทศ เฉพาะปี 2020 ทั้งปี เป็นต้น Payroll > View Summary > เลือกปี > Yearly Report คำนวณเงินเดือน > แสดงแบบรายเดือน > เลือกปี > รายงานเงินเดือนสรุปตามประเภทการจ่าย

Read More

2021-02-01 เพิ่มรายงาน Compensation Movement Report

เพิ่มรายงานการทำและใช้ COMPENSATION เพื่อใช้ตรวจสอบยอดซึ่งได้มา ใช้ และคงเหลือในปัจจุบัน ว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร โดยไม่ต้องไปนั่งกระทบยอดจากใบลาและการทำ CTO โดยตรง Eleave > All Leave > Report ใบลา > ใบลาทั้งหมด > รายงาน

Read More

2021-02-01 เมนู Export Leave Balance เพิ่มเมนู Export

จากเดิมเมนู Export Leave Balance หรือเมนู export รายการวันลาและยอดการได้รับ ใช้ไป และ คงเหลือ จะต้อง export ออกมาเป็นตัวเลขเท่านั้น ทำให้บางครั้งแสดงเป็นทศนิยม เข้าใจยาก ต้องแปลงกลับเป็นจำนวนวัน ชั่วโมง และนาที จึงเพิ่มเมนู Export to Excel (Day/Hrs Format) หรือการ Export ที่จะแสดงตัวเลขเป็นหน่วยเวลา ชั่วโมง และนาทีให้เป็นตัวหนังสือ เช่น 3 วัน 4 ชั่วโมง หรือ 3 ชั่วโมง 30 นาที เป็นต้น Eleave > Leave Balance >View Options ใบลา > แสดงวันลาคงเหลือ > ดูตัวเลือก

Read More