2021-02-01 เพิ่มรายงาน Summary Payment Type Report

เพิ่มรายงานเงินเดือนสรุปตามประเภทการจ่าย โดยสามารถเลือกเป็นเฉพาะประเภทเพื่อออกรายงานได้ และสามารถเลือกเป็นช่วงเวลาได้ เช่น ต้องการดูเฉพาะ OT เฉพาะช่วงเดือน 4 ถึงเดือน 6 ของปี 2020 เท่านั้น หรือ ต้องการเฉพาะรายการเบี้ยเลี้ยง เบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด เบี้ยเลี้ยงต่างประเทศ เฉพาะปี 2020 ทั้งปี เป็นต้น Payroll > View Summary > เลือกปี > Yearly Report คำนวณเงินเดือน > แสดงแบบรายเดือน > เลือกปี > รายงานเงินเดือนสรุปตามประเภทการจ่าย

Read More

2021-02-01 เพิ่มรายงาน Compensation Movement Report

เพิ่มรายงานการทำและใช้ COMPENSATION เพื่อใช้ตรวจสอบยอดซึ่งได้มา ใช้ และคงเหลือในปัจจุบัน ว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร โดยไม่ต้องไปนั่งกระทบยอดจากใบลาและการทำ CTO โดยตรง Eleave > All Leave > Report ใบลา > ใบลาทั้งหมด > รายงาน

Read More

2021-02-01 เมนู Export Leave Balance เพิ่มเมนู Export

จากเดิมเมนู Export Leave Balance หรือเมนู export รายการวันลาและยอดการได้รับ ใช้ไป และ คงเหลือ จะต้อง export ออกมาเป็นตัวเลขเท่านั้น ทำให้บางครั้งแสดงเป็นทศนิยม เข้าใจยาก ต้องแปลงกลับเป็นจำนวนวัน ชั่วโมง และนาที จึงเพิ่มเมนู Export to Excel (Day/Hrs Format) หรือการ Export ที่จะแสดงตัวเลขเป็นหน่วยเวลา ชั่วโมง และนาทีให้เป็นตัวหนังสือ เช่น 3 วัน 4 ชั่วโมง หรือ 3 ชั่วโมง 30 นาที เป็นต้น Eleave > Leave Balance >View Options ใบลา > แสดงวันลาคงเหลือ > ดูตัวเลือก

Read More