Update Link VDO Public Training สำหรับผู้ที่เข้าชมลิ้งก่อนหน้าไม่ได้

ท่านที่ไม่สามารถเข้าดูวีดีโอการอบรมตาม link ที่แจ้งก่อนหน้าได้ ให้เข้าใหม่ตามลิ้งใหม่นี้ครับ จะแยกเป็นไฟล์ช่วงเช้าและช่วงบ่ายครับ ช่วงเช้าhttps://bit.ly/3waBPna ช่วงบ่ายhttps://bit.ly/3nPsEoB

Read More

Link VDO Public Training @ 2021-10-08

ท่านที่สนใจ สามารถรับชมการอบรมย้อนหลังของวันที่ 2021-10-08 ได้ที่ link ทางด้านล่างนี้ https://nobel2011-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/tananchakorn_hr24_io/Eju0H_mCn35BoVrH-7TVsJQBsA5krAciPg4UnsSr9ZQhEg?e=DaqJJc

Read More

2021-10-08 Update วิธีการและการตั้งค่าสำหรับโอนย้ายข้อมูล ภงด.1 ตามระบบ PD Prep 1.1.0 กรมสรรพากร

เนื่องจากในวันพุธที่ 6 ที่ผ่านมา กรมสรรพากรได้มีการใช้งานโปรแกรม PD Prep 1.1.0 สำหรับเป็นศูนย์รวมการทำงานสำหรับบริษัทในการเข้ายื่นภาษี ซึ่งรวมถึงการยื่นแบบ ภ.ง.ด.1 ด้วยนั้น ทาง EZY-HR ได้ดำเนินการตรวจสอบและทำการแก้ไขไฟล์ให้รองรับสำหรับการโอนย้ายไฟล์ใหม่เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งทำคู่มือวิธีการใช้งานและการตั้งค่าเสร็จเรียบร้อย ท่านสามารถเข้าไปดาวโหลดได้ที่ เมนู Help (ระบบช่วยเหลือ) หรือดาวโหลดในหน้าของการสร้างไฟล์ text ภงด.1 ในระบบ จะมีการสาธิตวิธีการใช้งานและการตั้งค่าให้ลูกค้าทราบในวันอบรม Public Training ในวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 ช่วงหลังจากอบรม payroll จบแล้ว ท่านที่สนใจ สามารถตรวจสอบเวลาการอบรม payroll และเข้าร่วมรับฟังได้ ตามที่ได้ประกาศไว้ก่อนหน้า ตรวจสอบตารางการฝึกอบรม วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564

Read More

EZY-HR Public Training @ 2021-10-08

เรียน ท่านผู้ใช้บริการ EZY-HR เนื่องจากทาง EZY-HR จะจัดให้มีการอบรมออนไลน์การใช้งานโปรแกรม EZY-HR ในวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 – 16.00 น. จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าอบรมในวันและเวลาดังกล่าว ตามลิ้งที่อยู่ทางด้านล่าง สำหรับตารางการอบรมสามารถดูตามตารางทางด้านล่างได้ https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmQ3ZmQyMjgtY2I2MS00OWY3LTljMzktMzBiZDZkYTRlNjY4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2277afa02e-b271-48a6-a2ce-1035a5560af3%22%2c%22Oid%22%3a%2285c5f2e6-87ca-4fb8-bc37-8f34652ac45b%22%7d

Read More

2021-09-14 EZY-HR Mobile Application Update version 3.6.5

– แก้ไขปัญหาถ่ายรูป Checkin แล้วหลุดออกจาก apps– Leave request แก้ไขถ้าเปิดใช้งานอนุมัติ 2 ขั้น มองไม่เห็นรายชื่อ SRO ตอนสร้างใบคำขอ– Overtime request  แก้ไขถ้าเปิดใช้งานอนุมัติ 2 ขั้น มองไม่เห็นรายชื่อ SRO ตอนสร้างใบคำขอ– เพิ่มเติม Checkin request รองรับการเลือก Site เพื่อขอเติมเวลาได้ สำหรับผู้ที่ใช้งานเช็คอินล็อคพิกัดแบบมีหลายสถานที่ให้เลือกลงเวลา

Read More

2021-09-14 New Pay Control Advance หรือ สร้างเพย์คอนโทรลแบบหลายค่า

เพิ่มเติมฟังค์ชั่น New Pay Control Advance หรือ สร้างเพย์คอนโทรลแบบหลายค่า ซึ่งจะทำให้สามารถใส่เงินได้เงินหักให้พนักงานได้พร้อมกันสูงสุด 5 ค่าต่อครั้ง– ถ้ามีการใส่จำนวนเงินให้พนักงานผิด สามารถใส่ใหม่ค่าเดียวได้ โดยไม่จำเป็นต้องใส่ใหม่ทั้งหมด– สามารถระบุค่า 0 ได้– ไม่สามารถเว้นว่างไม่ใส่ประเภทเงินได้เงินหัก หรือไม่ระบุจำนวนเงินได้– ไม่จำเป็นต้องใส่ทั้ง 5 ค่า Payroll > Pay Controlsคำนวณเงินเดือน > สั่งจ่ายเพย์คอนโทรล

Read More

2021-09-14 เพิ่มการแสดงผลลัพธ์การคำนวณหรือแก้ไขภาษีในระบบ

เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจการคำนวณโดยระบบและการเข้าไปแก้ไขโดยผู้ใช้งานได้มากขึ้น จึงเพิ่มเติมการแสดงผลลัพธ์รูปแบบการแก้ไขเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น สามารถเข้าไปที่ คำนวณเงินเดือน > แสดงผลแบบรายเดือน > เลือกปี > เลือกเดือน > กดเครื่องหมาย + ทางหลังพนักงานที่ต้องการเลือกเมนุที่ชื่อว่า “แสดงการคำนวณภาษี” ระบบจะแสดงข้อมูลใหม่ดังนี้ Taxable Income หรือ รายได้ที่ต้องเสียภาษี : รายได้รวมของเดือนนั้นๆ Annual Income หรือรายได้ต่อปี : ประมาณการรายได้ทั้งปี Deductible หรือค่าลดหย่อน : ประมาณการค่าลดหย่อนทั้งปี Annual Tax หรือภาษีต่อปี : ประมาณการภาษีทั้งปี Calculated Tax หรือภาษีที่คำนวณได้ต่อเดือน : ภาษีที่ระบบคำนวณได้ต่อเดือน Tax PND หรือภาษีที่ใช้ยื่น ภงด. จริง : ภาษีที่ใช้นำส่งรายงาน ภงด. (อาจตรงหรือไม่ตรงกับภาษีที่คำนวณได้จากระบบ เนื่องจากมีการแก้ไขโดยผู้ใช้งาน) Tax Remark หรือหมายเหตุภาษี : […]

Read More

2021-09-14 แก้ไขข้อความใช้ส่งอีเมล์สลิปเงินเดือน

แก้ไขข้อความในอีเมล์ที่ใช้ส่งสลิปเงินเดือนให้มีความชัดเจนขึ้น อันเนื่องจากมีพนักงานพยายาม reply อีเมล์กลับ เมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับสลิปเงินเดือน Dear (ชื่อพนักงาน) Your Payslip has been processed.You can also view your payslips by login to the EZY-HR website or use Mobile Application.If you have any questions, please contact the Human Resources Department. HR Team Note : Please do not respond to this email as it is sent from system.

Read More

2021-08-30 แจ้งปรับปรุงการส่งข้อความในอีเมล์เมื่อมีการส่งคำขอต่างๆ

ในเดือนกันยายนนี้ EZY-HR จะทำการปรับปรุงข้อความการส่งอีเมล์เมื่อมีการแจ้งส่งคำขอต่างๆ เช่น ใบลา โอที เมื่อส่งไปยังหัวหน้างาน จะเพิ่มข้อความสังกัดแผนกและตำแหน่งงานของพนักงานให้ทราบเพิ่มเติม เพื่อให้หัวหน้างานที่ดูแลหลายส่วนงาน สามารถทราบได้ว่า ผู้ที่กำลังขอมานั้น สังกัดอยู่แผนกใด และตำแหน่งอะไร ตัวอย่างข้อความที่จะถูกแก้ไข Dear Weera Nakdee An Overtime Request from Atchara Maksuk , Department : Accounting , Position : Account Payable is waiting for your approval. You can view it by clicking here -> https://cloud2.ezy-hr.com/…. Any questions, please contact Admin. EZY-HR Team

Read More