2021-08-30 กำหนดการอัพเดตประกันสังคมเป็นร้อยละ 5

เนื่องด้วย เดือนกันยายน มาตรการช่วยเหลือภาครัฐการลดอัตราหักนำส่งประกันสังคมจะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 สิงหาคม ดังนั้น ระบบจะทำการอัพเดตร้อยละประกันสังคมเป็นร้อยละ 5 อีกครั้ง ในวันศุกร์ที่ 10 กันยายน เวลา 16.00 น. หากผู้ใช้บริการท่านใดในวันเวลาดังกล่าว ไม่สะดวกให้ระบบทำการปรับ สามารถส่งอีเมล์แจ้งก่อนหน้าวันดังกล่าวได้

Read More

2021-08-11 TodayIN (ข้อมูลการเช็คอินประจำวัน) เพิ่มเติมการแสดงผล

Time Attendance > TodayINบันทึกเวลาทำงาน > ข้อมูลการเช็คอินประจำวัน เพิ่มการแสดงผลไอคอนเครื่องหมายตกใจ ในกรณีที่พนักงานไม่ได้ลงเวลางานผ่านมือถือเครื่องตนเอง (เฉพาะกรณีที่มีการบันทึกรหัสเครื่องพนักงานในประวัติพนักงาน)

Read More

2021-08-11 เพิ่มการแสดงข้อมูลหน้า View Tax Calculation (แสดงการคำนวณภาษี)

เพิ่มการแสดงข้อมูลการคิดคำนวณภาษีเพื่อให้ admin สามารถตรวจสอบได้ว่า ระบบคิดคำนวณภาษีอย่างไร Payroll > View Summary > เลือกปี > เลือกงวดคำนวณเงินเดือน > แสดงแบบรายเดือน > เลือกปี > เลือกงวด จากนั้นกดเครื่องหมาย + สีฟ้าทางด้านหลังชื่อพนักงาน กดปุ่ม View Tax Calculation (แสดงการคำนวณภาษี) เมื่อเลื่อนมาทางด้านล่าง ระบบจะแสดง เงินได้ ณ งวดปัจจุบัน เงินได้ประมาณการทั้งปี ค่าลดหย่อน ภาษีประมาณการทั้งปี ภาษีที่ระบบคำนวณได้ต่อเดือน ภาษีที่พนักงานถูกหักจริง การแสดงผล ถ้ายังไม่ได้คำนวณภาษี จะแสดงเพียงรายได้ที่ต้องคำนวณภาษี (ช่องสีฟ้า) เท่านั้น ตัวอย่างเดือน Aug – Dec ภาษีที่ระบบคำนวณได้ ถ้ามีการแก้ไข (Edit) ภาษีที่แสดงในช่องภาษีที่คำนวณได้ต่อเดือนและชำระภาษี จะแสดงไม่ตรงกัน เพื่อให้เห็นว่า มีการเข้าไปแก้ไขตัวเลขภาษีโดยผู้ใช้งาน ตัวอย่างเดือน Mar กรณีที่การแก้ไขเป็นการลบภาษีเดิมทิ้ง […]

Read More

2021-07-31 Update Public Training

เรียน ท่านผู้ใช้บริการ EZY-HR เนื่องจากกำหนดการจัดอบรม Public Training ซึ่งจะจัดในวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคมนั้น มีความขัดข้องบางประการ จึงขอเลื่อนกำหนดการจัดอบรมเป็นวันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม เวลา 10.00-16.00 น. สำหรับท่านที่สนใจเข้ารับการอบรม สามารถเข้าร่วมแบบออนไลน์ได้ผ่าน Microsoft Teams ตามลิ้งที่แนบมาด้วยนี้ https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzA4YjYyZTEtZWQxZi00OGM0LWE4MDItYjJiZTZkNWRmNzI4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2277afa02e-b271-48a6-a2ce-1035a5560af3%22%2c%22Oid%22%3a%2285c5f2e6-87ca-4fb8-bc37-8f34652ac45b%22%7d

Read More

2021-07-10 เพิ่มรายงาน Expense by Paid Type Report ของ Addon : Expense

Expense > All Expense > Reportsเบิกค่าใช้จ่าย > เบิกค่าใช้จ่ายทั้งหมด > รายงาน เป็นนรายงานที่ใช้สำหรับตรวจสอบการจ่ายเงิน โดยสามารถตรวจสอบรายการได้ว่า รายการใดที่จ่ายเป็นเงินสด หรือจ่ายเข้าระบบ payroll

Read More

2021-07-10 เพิ่มรายงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสะสม

Payroll > View Summary > เลือกปี > Yearly Reportคำนวณเงินเดือน > แสดงแบบรายเดือน > เลือกปี > รายงานประจำปี เลือกรายงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสะสม เพื่อดูยอดเงินสะสมตั้งแต่พนักงานเข้าทำงานมาในปีก่อนหน้า และแสดงรายละเอียดของปีนี้ โดยจะแสดงเป็นรายเดือน

Read More

2021-07-10 เพิ่มฟังค์ชั่นจ่ายคืนพักร้อนเมื่อพนักงานลาออก

สามารถคำนวณการจ่ายคืนพักร้อน, Compensate, Public Holiday เมื่อพนักงานลาออกได้แล้ว Payroll > View Summary > เลือกปี > เลือกงวด > Data Management > Pay Leave for Resign Staffคำนวณเงินเดือน > แสดงแบบรายเดือน > เลือกปี > เลือกงวด > จัดเตรียมข้อมูลเงินเดือน > จ่ายคืนวันลาคงเหลือพนักงานลาออก รายละเอียดสามารถดูเพิ่มเติมในวิธีใช้งานได้ในเมนู Help

Read More

2021-07-10 เพิ่มฟังค์ชั่นจ่ายคืนพักร้อนเมื่อสิ้นปี

สามารถคำนวณการจ่ายคืนพักร้อน, Compensate, Public Holiday เมื่อสิ้นปีได้แล้ว Payroll > View Summary > เลือกปี > เลือกงวด > Data Management > Pay Leave End Yearคำนวณเงินเดือน > แสดงแบบรายเดือน > เลือกปี > เลือกงวด > จัดเตรียมข้อมูลเงินเดือน > จ่ายคืนวันลาคงเหลือสิ้นปี รายละเอียดสามารถดูเพิ่มเติมในวิธีใช้งานได้ในเมนู Help

Read More